УПЪТВАНЕ / ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И МОНТАЖ НА ВАШАТА ИЗМЕРВАТЕЛНА СТАНЦИЯ. МНОГО ПРОСТО.

ВЪВЕЖДАЩА ЧАСТ

Техническо описание на станцията за шум

01

УВОД

DNMS (Digital Noise Measurement Sensor/Цифрова станция за измерване на шум) е сензорен модул за измерване на нивото на звука. В допълнение към стойността LAeq, мин. и макс. се записва и LA стойност за същия този времеви интервал. Централният елемент на DNMS е цифров MEMS микрофон (InvenSense ICS-43434). Микроконтролерна платка (Teensy 3.6 / Teensy 4.0) поема цифровите данни от микрофона чрез I²S интерфейс като 16-битови, 44.1 kHz PCM данни. Аудио данните се оценяват с цифров A-филтър, след това се определя ефективната стойност и нивото на звуковото налягане се изчислява според чувствителността на микрофона. Индивидуалните стойности на нивото на звуково налягане се изчисляват до непрекъсната LAeq стойност.

След това стойностите се прехвърлят в микроконтролер за по-нататъшна обработка чрез I²C интерфейс. Интервалът на заявките може да бъде от 1 до 3600 секунди. При по-нататъшното изчисление на стойностите на LAeq, трябва да се отбележи, че изискването за времеви интервали са предпоставка за формиране на общата стойност на LAeq за по-дълъг период (например час или ден).

USB интерфейсът на микроконтролера Teensy работи като аудио устройство, за това A-претегленият сигнал се предава за допълнителна оценка. Планирани са функционални разширения като допълнителния изход на LCeq, мин. и макс. стойностите Lи анализ на FFT.

02

ХАРДУЕР: ЦИФРОВ МИКРОФОН ICS-43434 И МИКРОКОНТРОЛЕР TEENSY

Цифровият микрофон ICS-43434 съдържа всички функции, необходими за генериране на цифров сигнал от входящия звук и за предаването му на микроконтролер чрез I²S интерфейс.

ICS-43434 работи като I²S -slave, свързаната платка за микроконтролер Teensy 3.6 / Teensy 4.0 работи като I²S – master.

Допълнителна информация за InvenSense ICS-43434 можете да намерите на уебсайта на InvenSense.

Микроконтролер за измерванията
Могат да се използват различни микроконтролери:

Teensy 3.6

Вносител:  Ерелемент България,

Teensy 4.0

Вносител:  Ерелемент България,

Връзка ICS-43434 и микроконтролер Teensy 3.6 / Teensy 4.0

ICS-43434Teensy 3.6Teensy 4.0
SignalSignalPINSignalPIN
GNDGNDGNDGNDGND
VDD3.3V3.3V3.3V3.3V
L/RGNDGNDGNDGND
WSLRCLK23LRCLK120
SDRX13IN18
SCKBCLK9BCLK121

Микроконтролер за комуникация

Връзката към микроконтролера за придобиване на измерена стойност (наричан по-долу също комуникационен процесор) се осъществява чрез I²C интерфейс, при което DNMS работи като подчинен, а микроконтролерът за придобиване на измерена стойност като главен. Следващата таблица показва връзката, използвайки примера на NodeMCU ESP8266 като микроконтролер за придобиване на измерена стойност.

Teensy 3.6Teensy 4.0NodeMCU ESP8266
SignalPINSignalPINSignalPIN
GNDGNDGNDGNDGNDGND
SCL019SCL019SCLD4 (GPIO2)
SDA018SDA018SDAD3 (GPIO0)

I²C шина-разширение

Необходимо е разширение за шина I²C и може напр. със стандартните блокове P82B715.

Допълнителна информация

Захранване ICS-43434 и Teensy 3.6 / Teensy 4.0

ICS-43434 се захранва от микроконтролера Teensy 3.6 / Teensy 4.0 с 3.3V, както е показано на диаграмата. Микроконтролерът Teensy 3.6 / Teensy 4.0 обикновено се захранва с 5V през USB интерфейс. За да промените това, връзката VIN към VUSB трябва да бъде прекъсната (Teensy 3.6, Teensy 4.0). След това може да бъде осигурено 5V на VIN от микроконтролера за събиране на данни. Ако искате да можете да управлявате микроконтролера Teensy без захранване от микроконтролера за събиране на данни, като можете да насочите VIN и VUSB към джъмпер чрез две къси връзки и след това да активирате връзката за захранване на микроконтролера  Teensy 3.6 / Teensy 4.0 чрез USB напр. чрез флашване на микроконтролера.

USB аудио функция

Използваната аудио библиотека Teensy позволява на микроконтролера да действа като USB аудио устройство. След това A-филтрираният сигнал на микрофона се предава чрез USB интерфейс. Тогава този сигнал може да напр. може да бъде записан чрез свързан компютър за допълнителна оценка. Извежда се 16-битов, 44.1 kHz PCM сигнал. Разбира се, е необходимо връзката VIN – VUSB да бъде прекъсната (вижте снимката по-долу), ако захранването се осигурява от микроконтролера за придобиване на измерена стойност.

за Teensy 3.6

за Teensy 4.0

Печатни електронни платки-PCB

Като част от проекта бяха създадени четири печатни платки.

AIRROHR V1.1: PCB за комуникационен процесор NodeMCU ESP8266 с разширение I²C шина за свързване на DNMS и възможност за свързване на други сензори (SDS011, SPS30 и т.н. чрез I²C)

DNMS – T3.6 V1.1: Платка за DNMS Teensy 3.6 за свързване на микрофона ICS-43434 и свързване към комуникационен микроконтролер чрез I²C (със или без шина)

DNMS – T4 V1.2: Платка за DNMS Teensy 4.0 за свързване на микрофона ICS-43434 и свързване към комуникационен микроконтролер чрез I²C (със или без шина)

DNMS – T4+NodeMCU V1.2: Платка за DNMS Teensy 4.0 с комуникационен процесор NodeMCU ESP8266 като единица.

Платките са разработени със системата KiCad. Пълните файлове на KiCad са достъпни на GitHub. Gerber и Drill файлове се комбинират в zip файл, така че печатни платки могат да бъдат поръчани директно, без да се налага (или да се налага да инсталирате) KiCad.

AIRROHR V1.1

Може да бъде използвана платката NodeMCU V2 или NodeMCU V3. И двете имат връзки за сензорите за ФПЧ SDS011 и SPS30. Сензорите за температура / влажност могат да бъдат свързани чрез I²C. За връзката на DNMS са налични както нормална I²C шина, така и връзка чрез разширение I²C шина. Захранващото напрежение за DNMS връзката е 5V. Могат да се използват съответни резистори за I²C интерфейс, за разширението на I²C шината са предвидени отделни резистори за изтегляне. Външно 5V захранване може да се осъществи и чрез свързващ терминал.

DNMS – T3.6 V1.1

Платформата DNMS – T3.6 V1.1 осъществява връзката към микрофонния модул ICS-43434 чрез интерфейса I²S. Измерените стойности се предават чрез I²C интерфейс. В допълнение към нормалната I²C връзка, е възможно свързване към разширение на I²C шина, в случай че платката трябва да бъде поставена на разстояние повече от 25 см от запитващия комуникационен микроконтролер.

Тънката форма позволява монтаж в цилиндричен корпус с диаметър само 25 мм, което е от полза за акустичните свойства.

DNMS – T4 V1.2

DNMS –T4 V1.2 изпълнява същите задачи като DNMS – T3.6 V1.1. Разликата е, че вместо микроконтролерната платка Teensy 3.6 се използва платка за микроконтролери Teensy 4.0. Първоначално този модел не беше наличен. Процесорът на Teensy 4.0 показва значително по-висока производителност в сравнение с Teensy 3.6 при по-ниски разходи.

В момента микроконтролерната платка все още се тества.

DNMS – T4+NodeMCU V1.2

DNMS – T4 + NodeMCU V1.2 комбинира двете функции DNMS и комуникационен процесор на една платка. Поради размерите на платките NodeMCU V2 или V3, минималният диаметър за монтаж е 36 мм, т.е. подходящ е за монтаж в тръба HT DN40. Сензор за ФПЧ SPS30 от Sensirion и сензор за температура/влажност (например BME280) също могат да бъдат свързани.
Платката се използва и от двете страни. Микроконтролерната платка Teensy 4.0 и конекторът за микрофон са монтирани отгоре, а платката за микроконтролер NodeMCU V2 или V3 с конекторите за сензора за ФПЧ и/или сензора за температура/влажност отдолу.

03

СОФТУЕР

Софтуерът за DNMS на микроконтролерната платка Teensy 3.6 / Teensy 4.0 е разработен под Arduino ID . За платките Teensy има разширение за Arduino ID. Съществуващият фърмуер е свободно достъпен под GitHub

Подробности за изтегляне, инсталация и специални функции

Аудио библиотеката Teensy предоставя функции за I²S връзка на микрофона InvenSense ICS-43434. Използват се също и функции за ефективно изчисляване на стойността и внедряване на A филтър от библиотеката.

Информация за Teensy Audio Library

I²C комуникация

  • I2C address: 0x55
  • Max. speed: standard mode, 100 kbit/s
  • Clock stretching: not used

Library Wire се използва като библиотека I²C във версията за микроконтролера Teensy.

За Teensy 3.6 библиотеката i2c_t3 се използва като библиотека I²C. Тази библиотека е достъпна на GitHub: https://github.com/nox771/i2c_t3

Внимание: За Teensy 4.0 понастоящем няма подчинена библиотека I²C, която да работи надеждно. Следователно версията за Teensy 4.0 все още не е пусната.

Тъй като в предаването I²C се прехвърлят повече от 32 байта, стойността на дължината на буфера трябва да бъде зададена на 64 в Wire.h:

#define BUFFER_LENGTH 64

Поради специални оптимизации за процесора на платките Teensy 3.6, файлът WireKInetis.h се използва за комуникация с I²C. Там стойността на буферната дължина също трябва да бъде зададена на 64:

#define BUFFER_LENGTH 64

Ако се използва платка Teensy 4.0, съответният файл се нарича WireIMXRT.h. Там стойността на буферната дължина също трябва да бъде зададена на 64:

#define BUFFER_LENGTH 64

Ако софтуерът на микроконтролера за събиране на данни за заявки също е разработен под ID на Arduino IDE, стойността на буферната дължина също трябва да бъде зададена на 64 във файла Wire.h.

2-байтовите команди могат да бъдат изпращани към DNMS системата ( I²C slave) чрез микроконтролера за придобиване на измерена стойност (I²C master). Прехвърлянето на данни от DNMS към микроконтролера за събиране на данни е обезпечено с контролна сума за CRC. CRC байт се вмъква и предава след всеки 2 байта. Следната програмна последователност на C показва генерирането на CRC:

#define CRC8_POLYNOMIAL 0x31
#define CRC8_INIT 0xFF 
#define CRC8_LEN 1
uint8_t dnms_common_generate_crc(uint8_t *data, uint16_t count) {
	uint16_t current_byte;
	uint8_t crc = CRC8_INIT;
	uint8_t crc_bit;
        for (current_byte = 0; current_byte < count; ++current_byte) { crc ^= (data[current_byte]); for (crc_bit = 8; crc_bit > 0; --crc_bit) {
			if (crc & 0x80)
				crc = (crc << 1) ^ CRC8_POLYNOMIAL;
			else crc = (crc << 1);
		}
	}
	return crc;
}

I²C команди

Следните команди са в момента са реализирани:

#define DNMS_CMD_RESET 0x0001
#define DNMS_CMD_READ_VERSION 0x0002
#define DNMS_CMD_CALCULATE_LEQ 0x0003
#define DNMS_CMD_READ_DATA_READY 0x0004
#define DNMS_CMD_READ_LEQ 0x0005

Планираните разширения са C-оценка и прехвърляне на тези стойности, както и FFT анализ. Функциите и командите, необходими за това, ще бъдат реализирани в бъдеща версия.

Командата за Reset нулира DNMS, контролирана от микроконтролера за събиране на данни, т.е. досега записаните аудио данни и формираните стойности на LAeq се изтриват.

Командата Read Version прехвърля 18-байтов низ с версията на DNMS:

Командата Calculate LEQ кара общата стойност на LAeq да бъде изчислена през предишните интервали. Стойността се записва вътрешно, както и мин. и макс. LA стойности. Стойностите са предоставени за прехвърлянето.

Командата Read Data Ready може да се използва за запитване дали общата стойност на LAeq и мин. и макс. LA стойностите са достъпни за предаване през I²C.

Командата Read LEQ прехвърля наличните данни през I²C към микроконтролера за събиране на данни. Данните се предават като Float стойности.

Софтуерно хранилище на GitHub DNMS

Както бе споменато по-горе, DNMS софтуерът е свободно достъпен под GitHub.

Според конвенцията за именуване на различните версии  има папки за различните версии в папката на фърмуера на DNMS. В допълнение към изходния код, проведеният фърмуер на всяка версия е достъпен и под обозначението: DNMS_Vx.y.z.ino.hex.

Лицензни условия

Цялата разработка на DNMS и отделните компоненти като фърмуер, документация и хардуер се предоставят безплатно и са обект на лиценза GNU GPLv3. Ако лицензът GNU GPLv3 не е бил предаден с фърмуера, документацията или хардуера, копие може да бъде изтеглено или прегледано на http://www.gnu.org/licenses/.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА СТАНЦИЯТА

Тук са схемите, чертежите и реда за направа на станцията.

04

ВЕРСИИ НА СЕНЗОРА ЗА ШУМ

Въз основа на съществуващите печатни платки (AIRROHR V1.1, DNMS – T3.6 V1.1, DNMS – T4 V1.2 и DNMS – T4 + NodeMCU V1.2) има три различни конструктивни варианта:

Вариант 1: Teensy 3.6 отделно от комуникационния процесор (печатни платки: DNMS – T3.6 V1.1 и напр. AIRROHR V1.1)
Вариант 2: Teensy 4.0 отделно от комуникационния процесор (печатни платки: DNMS – T4 V1.2 и напр. AIRROHR V1.1)
Вариант 3: Teensy 4.0 комбиниран с процесор за комуникация (PCB: DNMS – T4 + NodeMCU V1.2)

Възможни са и други варианти, напр. комбинацията на платката DNMS – T3.6 V1.1 директно с платка NodeMCU V2 или V3 без разширение на шината I²C (технически съответства на вариант 3, но на базата на Teensy 3.6 и без допълнителна печатна платка за NodeMCU).

Списъкът на частите е посочен за съответните варианти, т.е. диференцирана в електрониката и по-нататъшния дизайн на корпуса.

И за трите варианта структурата на микрофонния блок е един и същ. Следователно, по-долу е започнато изграждането на микрофонния блок

05

МИКРОФОНЕН БЛОК

Конструкцията на микрофонния блок се основава на разпределителната платка с микрофона ICS-43434, което означава, че внедряването е възможно и без сложен SMD монтаж. Платката на Pesky Products може да бъде закупена от платформата Tindie.

Корпус за микрофонния блок

Като корпус за платката на Pesky ICS-43434 се използва пластмасова тръба с външен диаметър ½ инча (12,7 мм). Диаметърът от 1/2 инча е често използван стандарт за измервателни микрофони, напр. стандартните калибратори за ½ инча също могат да бъдат прикрепени към микрофона. Има и акустични причини да поддържате диаметъра възможно най-малък.

Микрофонът ICS-43434 е така нареченият микрофон с „долен порт“, т.е. акустичният вход е отдолу. Съответно, платката Pesky има своя акустичен вход от гола/обратна страна.
Диагоналите на платката Pesky Breakout са малко по-големи от вътрешния диаметър на ½-инчовата пластмасова тръба. Следователно ъглите трябва да се премахнат малко, така че платчицата да се влезне в пластмасовата тръба.
Внимание: Поставете на празната/обратна страна хартиено тиксо, което може да бъде премахнато без остатък, така че да не попадне прах в микрофона.

Изрежете излишната лента.

Сега внимателно заоблете ъглите с пила, докато платката се впише в тръбата.

След това запойте 6-те свързващи кабела към платката. Може да се ползва гъвкав силиконов кабел с напречно сечение 0,15 mm² (AWG 26). 6-те кабела трябва да бъдат с дължина 200 мм. Трябва да се използват различни цветове, за да няма объркване по-късно – запишете си кой цвят на кой пин отговаря.

Сега отрязавате подходящо парче от 1/2 инча пластмасова тръба с дължина около 115 мм.

Сглобяване и изливане на тръбата на микрофона

Първо старото хартиено тиксо се отстранява от долната страна на платката Pesky. След това вземате две ленти от хартиено тиксо и ги залепвате напречно на долната страна на платката.

Кабелите се провират в парчето пластмасова тръба и тръбата се поставя над платката Pesky. Натиснете здраво, така че тръбата да се прилепи добре към лепящата лента.

Сега лепящата лента се натиска здраво по протежение на тръбата.

Микрофонът с тръбата вече е готов за следващата стъпка, заливане на вътрешността на тръбата. Чрез заливане със  смола микрофонът е здраво свързан с тръбата. Заливането също потиска нежеланите резонанси в тръбата.

Двукомпонентната полиуретанова лята смола PURe Isolation ST 33 от copaltec се е доказала като добре за заливане. Инструкциите за обработка могат да бъдат изтеглени от www.copaltec.de. Както при всички двукомпонентни смеси е важно да се разбърква добре, да се поддържа определеното съотношение на смесване и да се смесват добре двата компонента.
Когато наливате в тръбата, уверете се, че тръбата на микрофона стои стабилно. Леещото съединение трябва да се напълни до 5 mm преди края на тръбата, което е около 15 g смес.

Времето за втвърдяване на уплътняващото съединение е приблизително 16 – 30 часа при 22 ° C.

Следващата фигура показва резултата след втвърдяване:

06

КОРПУС НА СТАНЦИЯТА

В зависимост от изискванията за пространство на избраните печатни платки, има два дизайна на корпуса на станцията.

Корпус за варианти 1 и 2

Евтин, но акустично изгоден корпус може да се сглоби от стандартен електроинсталационен материал за варианти 1 и 2. Основата е парче права тръба за електрическа инсталация с диаметър 25 мм. Освен това са необходими гнездо 25 мм (само ако тръбата няма разширяване), 90 ° тръба-чупка и M25 IP68 кабелни уплътнения. Следващите снимки показват отделните части и след това залепения корпус.

Парче права тръба с дължина приблизително 160 мм е достатъчно, ако тръбата няма разширяване от едната страна. Тази тръба се удължава с помощта на гнездо. Плъзгащата втулка е залепена към тръбата (пластмасово лепило или силикон). Ако тръбата има разширяване, за удължаването не е необходима вкарваща втулка, но в този случай дължината на тръбата трябва да бъде приблизително 210 мм.

След това M25 IP68 кабелна уплътнение се залепва в гнездото за вкарване или разширяване. Чупката-тръба на 90 ° е прикрепена само към другия край на тръбата след монтиране на микрофонния модул и платката Teensy, евентуално фиксирана с малко силикон, така че в прехода на огъване – в тръбата да не прониква влага, но чупката 90 ° да може да бъде сваляна, напр. платката Teensy трябва да получи актуализация на фърмуера.

Свързващият кабел на DNMS трябва да е монтиран към комуникационния процесор. Ако дължината на връзката е по-голяма от 250 мм, трябва да се използва разширението на шината I²C (вижте по-горе). Подходящ за продажба е 4-пинов кабел за микрофон. Връзката се състои от захранване с 5V и GND и двата I²C сигнала SDA и SCL. Има смисъл да осигурите приставка за връзка в края на кабела към комуникационния процесор (например 5-пинова XLR връзка). На платката има два отвора, през които може да се провре кабелна връзка за фиксиране на захранването.

Ако USB връзката от платката Teensy също трябва да бъде изведена, има заслужава си да фиксирате USB кабела с някаква лепяща лента.

Кабелите са прекарват през чупката от 90 ° , след това платката Teensy заедно с частта с микрофона може да бъде поставена в тръбата.

Микрофонната тръба се закрепва в 25-милиметровата тръба с помощта на затягащия конус на кабелната уплътнение M25. Важно е да използвате M25 IP68 кабелна уплътнение, за да поддържате необходимото уплътнение против влагата.

При сглобяване се получават следните снимки.

В края на чупката от 90 °  два отвора от 3 мм и една кабелана връзка осигуряват ефективно облекчаване на напрежението за кабелите (микрофон – комуникационен процесор и по възможност USB кабел).

Корпус за вариант 3

В този вариант платката Teensy 4.0 и платката NodeMCU се комбинират на основна платка (PCB: DNMS – T4 + NodeMCU V1.2). Възможно е използването на NodeMCU V2, както и версията V3. Това води до ширина 36 мм за платката DNMS – T4 + NodeMCU V1.2, която изисква малко по-голям корпус, отколкото при варианти 1 и 2. Тук използването на HT тръби, както вече в проекта за ФПЧ. Двата размера DN40 или DN50 се вземат под внимание. DN40 трябва да бъде избран, ако се използва само сензорът за шум, а DN50, ако сензорът за ФПЧ Sensirion SPS30 и евентуално също сензор за температура / влажност (например BME280). Колкото по-голям е диаметърът е избран, толкова по-големи са акустичните отражения от повърхността на корпуса обратно към микрофона, които след това могат да повлияят на измерените стойности.

Следващата фигура показва конфигурация със сензор за ФПЧ Sensirion SPS30 и сензор за температура / влажност BME280.

Корпусите се състоят от 4 части: парче права тръба DN 40/ DN50 с дължина 150 мм или 200 мм, завой DN40 / DN50 67 ° или 87 ° като чупката, тапа за гнездо DN40 / DN50 и електрическа кабелна уплътнение M20 IP68.

Не е необходимо гнездовите тапи, правите тръбни секции и лактите да бъдат слепени заедно, тъй като HT тръбите имат гумено уплътнение. Препоръчваме използването на смазка за HT тръби, която се предлага в магазините като аксесоар за HT тръби.

Електрическата кабелна уплътнение M20 IP68 трябва да бъде залепена в контакта на гнездото (пластмасово лепило или силикон) и да се завинтва отвътре, така че влагата да не прониква в корпуса през нея.

Сензорът за ФПЧ Sensirion SPS30 трябва да бъде поставен в тръбата-чупка 67 ° / 87 °. Възможният сензор за температурна влажност може да бъде монтиран с лепилна лента на SPS30 (също използвайте лепяща лента под температурния сензор, така че да няма късо съединение).

След това SPS30 се закрепва здраво към края на кривата с двустранна лента или малък дървен клин.

Важно е, както е показано на фигурата монтажът на SPS30 в да е края на чупката HT DN50 , страните на смукателната и изпускателната част на SPS30 да са обърнати навън. Това се вижда от редовете на слотовете в корпуса на SPS30.

След което парчето с права тръба се натиска и след това тръбата на микрофона се изтласква през гнездото  M20 IP68  , стягащият конус се завинтва и гнездото се натиска в тръбата.

В края на кривата, може също така ефективно да се освободи от напрежението в кабела или кабелите (USB захранване и евентуално USB кабел от платката Teensy ) с помощта на два 3-милиметрови отвора и кабелна връзка-свинска опашка.

Корпус и микрофон, устойчив на атмосферни влияния

Описаните корпуси са устойчиви на атмосферни влияния поради избраните материали и конструкция.

Същественият момент по отношение на устойчивостта на атмосферни влияния се отнася до микрофона с неговото акустично отваряне. Забележка за приложение AN-1124 – Recommendations for Sealing InvenSense Bottom-Port MEMS Microphones from Dust and Liquid Ingress.

Фолиата за мембрани, споменати в бележката за приложение, са трудни за намиране.

Практическите тестове показаха, че микрофонът е изненадващо устойчив на атмосферни влияния, когато се монтира хоризонтално. Дори е пробвано с малко парче пластмасова тръба, което сме сложили на микрофона с наклонен край.  Очевидно е достатъчна изпъкналостта от само 5 мм отгоре.

Засега нито един от 9-те прототипа не се е провалили поради атмосферните влияния. Два прототипа са инсталирани навън от средата на май 2019 г. и понякога са били изложени на екстремни метеорологични условия, включително гръмотевични бури, силен дъжд, непрекъснат дъжд, горещина до близо 40 ° и буря.

Защитата от атмосферни влияния, състояща се от защитна капачка, оказва незначително влияние върху резултатите от измерванията. Измереното ниво може да се увеличи в сравнение с измерванията с референтно устройство от клас 1 с до около 1 dB (A).

Използването на микрофонна покривна филтърна пяна/протектор против вятър/ е необходимо, за да се избегне значително увеличаване на нивото при по-силни ветрове. Трябва обаче да се гарантира, че протектоеът е на малко разстояние от микрофона.

За съжаление, не беше възможно да се направят сравнителни измервания с референтното устройство от клас 1 при лошо време, тъй като за това устройство нямаше защита от атмосферни влияния.

ЗАРЕЖДАНЕ НА ФЪРМУЕРА НА МОДУЛИТЕ

Тук са схемите, чертежите и реда за направа на станцията.

07

ЗАРЕЖДАНЕ НА ФЪРМУЕРА НА TEENSY 3.6 / 4.0

За микроконтролера Teensy има самостоятелна флаш програма – Teensy Loader – с графичен потребителски интерфейс, както и версия за командния ред за Windows, Linux и Mac.

Свали Teensy Loader

Там е описан подробно и процеса на флаш в различните операционни системи.
Както бе споменато по-горе, фърмуерът е в Github.

08

ЗАРЕЖДАНЕ НА ФЪРМУЕРА НА NODEMCU

Вижте инструкцията за качване на фърмуера на микроконтролера  NodeMCU,  на нашия сайт.

КОНФИГУРИРАНЕ НА СТАНЦИЯТА ЗА ШУМ

Тук е показано как се настройва станцията за работа.

09

КОНФИГУРИРАНЕ НА СТАНЦИЯТА

В мрежата sensor.community, микроконтролерът NodeMCU, базиран на процесора esp8266, се използва като комуникационен процесор. Както е описано по-горе, връзката се осъществява чрез I²C интерфейс. Софтуерът за връзката  е интегриран в актуалния фърмуер на проекта sensor.community за NodeMCU.
Подобно на други сензори, цифровата станция за измерване на шума може да бъде интегриран в мрежата от данни чрез менюто за конфигуриране, както е показано на следващата фигура.

10

ПОСЛЕДНИ СТЪПКИ

Можете да извършите и регистрацията на станцията Ви сами направо и на следния адрес – https://devices.sensor.community/?lang=bg. Уверете се преди това, че вашата станция функционира и отговаря на изискванията за сглобяване и монтаж.

11

ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ?

Вижте повече в нашата секция с Често Задавани Въпроси.